OpenGL ES mobil cihazlarda grafik işlemlerini yapmayı sağlayan ve grafik kartı üzerinde çalışan grafik programlama dilidir. Khronos Konsorsiyumu tarafından geliştirilmektedir. OpenGL ES ortamında 2 ve 3 boyutlu çizimler yapılabilmektedir. Bu yazının yayın tarihine kadar 3 versiyon yayınlanmıştır. Aşağıdaki listede tüm OpenGL ES versiyonlarının komutlarına yer verilmiştir.

OPENGL ES KOMUT LİSTESİ

 (Listenin Excel versiyonuna Belge Arşivi'nde de yer verilmiştir)

Harf Kodu Komut 1.0 2.0 3.0 Tanımı Sözdizimi
A glActiveTexture X X X Aktif doku birimini seç. void glActiveTexture(GLenum texture);
A glAttachShader   X X Program objesine gölgelendirici obje ekle. void glAttachShader(GLuint program, GLuint shader);
A glAlphaFunc X     Alpha test fonksiyonunu belirt. void glAlphaFunc(GLenum func, GLclampf ref);
Void glAlphaFuncx(GLenum func, GLclampx ref);
B glBeginQuery     X Sorgu objesinin sınırlarının limitlerini kaldır. void glBeginQuery( GLenum target, Gluint id);
Void glEndQuery( GLenum target);
B glBeginTransformFeedback     X Transform geribildirim operasyonunu başlat. void glBeginTransformFeedback( GLenum primitiveMode);
void glEndTransformFeedback( void);
B glBindAttribLocation   X X Genel vertex niteliği indeksi ile ismi verilen niteliği ilişkilendir. void glBindAttribLocation(GLuint program,GLuint index,const GLchar *name);
B glBindBuffer X X X İsmi verilen tamponu hedefe bağla. void glEndQuery( GLenum target);
B glBindBufferBase     X İndekslenmiş tampon hedefine tampon objesi bağla. void glBindBufferBase( GLenum target,
GLuint index,
GLuint buffer);
B glBindBufferRange     X    
B glBindFramebuffer   X X İsmi verilen karetamponu objesini bağla. void glActiveTexture(GLenum texture);
B glBindRenderbuffer   X X İsmi verilen çizdirme tamponu objesini bağla. void glBindRenderbuffer(GLenum target, GLuint renderbuffer);
B glBindSampler     X İsmi verilen örneklendiriciyi doku hedefine bağla. void glBindSampler( GLuint unit,
GLuint sampler);
B glBindTexture X X X İsmi verilen dokuyu, dokulaştırma hedefine bağla. void glBindTexture(GLenum target, GLuint texture);
B glBindTransformFeedback     X Transform geribildirim objesini bağla. void glBindTransformFeedback( GLenum target,
GLuint id);
B glBindVertexArray     X Köşe dizini objesini bağla. void glBindVertexArray( GLuint array);
B glBlendColor   X X Karışım rengini seç. void glBlendColor(GLclampf red, GLclampf green, GLclampf blue, GLclampf alpha);
B glBlendEquation   X X RGB ve Alpha için karışım denklemini seç. void glBlendEquation(GLenum mode);
B glBlendEquationSeparate   X X RGB ve Alpha için karışım denklemini ayrı ayrı seç. void glBlendEquationSeparate(GLenum modeRGB, GLenum modeAlpha);
B glBlendFunc X X X Piksel artimetiğini belirt. void glBlendFunc(GLenum sfactor, GLenum dfactor);
B glBlendFuncSeparate   X X RGB ve Alpha için piksel aritmetiğini ayrı ayrı seç. void glBlendFuncSeparate(GLenum srcRGB, GLenum dstRGB, GLenum srcAlpha, GLenum dstAlpha);
B glBlitFramebuffer     X Okuma karetamponundan çizim karetamponuna blok pixel kopyala. void glBlitFramebuffer( GLint srcX0,
GLint srcY0,
GLint srcX1,
GLint srcY1,
GLint dstX0,
GLint dstY0,
GLint dstX1,
GLint dstY1,
GLbitfield mask,
GLenum filter);
B glBufferData X X X Tampon objenin veri belleğini yarat ve başlat. void glBufferData(GLenum target, GLsizeiptr size, const GLvoid * data, GLenum usage);
B glBufferSubData X X X Tampon objenin veri belleğinin alt kümesini güncelle. void glBufferSubData(GLenum target, GLintptr offset, GLsizeiptr size, const GLvoid * data);
C glCheckFramebufferStatus   X X Karetamponu objesinin, karetamponu tamamlanma durumunu getirir. GLenum glCheckFramebufferStatus(GLenum target);
C glClear X X X Tamponları önceden belirnenen değerlere resetler. void glClear(GLbitfield mask);
C glClearBuffer     X Şu an bağlı olan çizim karetamponun bireysel tamponlarını temizle. void glClearBufferiv( GLenum buffer, GLint drawBuffer, const GLint * value);
void glClearBufferuiv( GLenum buffer, GLint drawBuffer, const GLuint * value);
void glClearBufferfv( GLenum buffer, GLint drawBuffer, const GLfloat * value);
void glClearBufferfi( GLenum buffer, GLint drawBuffer, GLfloat depth, GLint stencil);
C glClearColor   X X Renk tamponu için temizlik değerlerini belirle. void glClearColor(GLclampf red, GLclampf green, GLclampf blue, GLclampf alpha);
C glClearDepth   X X Derinlik tamponu için temizlik değerini belirle. void glClearDepthf(GLclampf depth);
C glClearStencil X X X Şablon tamponu için temizlik değerini belirle. void glClearStencil(GLint s);
C glClientWaitSync     X Blokla ve senkronizasyon objesinin sinyallenmesini bekle. GLenum glClientWaitSync(GLsync sync, GLbitfield flags, GLuint64 timeout);
C glColorMask X X X Renk tamponu yazımını aktif veya deaktif et. void glColorMask(GLboolean red, GLboolean green, GLboolean blue, GLboolean alpha);
C glCompileShader   X X Gölgelendirme objesini derle. void glCompileShader(GLuint shader);
C glCompressedTexImage2D X X X İki boyutlu sıkıştırılmış bir doku görüntüsü belirle. void glCompressedTexImage2D(GLenum target, GLint level, GLenum internalformat, GLsizei width, Glsizei height, GLint border, GLsizei imageSize, const GLvoid * data);
C glCompressedTexImage3D     X Sıkıştırılmış bir üç boyutlu doku görseli belirle. void glCompressedTexImage3D( GLenum target, GLint level, GLenum internalformat, GLsizei width, GLsizei height, GLsizei depth, GLint border, GLsizei imageSize, const GLvoid * data);
C glCompressedTexSubImage2D X X X İki boyutlu sıkıştırılmış bir doku altgörüntüsü belirle. void glCompressedTexSubImage2D(GLenum target, GLint level, GLint xoffset, GLint yoffset, GLsizei width, GLsizei height, GLenum format, GLsizei imageSize, const GLvoid * data);
C glCompressedTexSubImage3D     X Sıkıştırılmış bir üç boyutlu doku altgörseli belirle. void glCompressedTexSubImage3D( GLenum target, GLint level, GLint xoffset, GLint yoffset, GLint zoffset, GLsizei width, GLsizei height, GLsizei depth, GLenum format, GLsizei imageSize, const GLvoid * data);
C glCopyBufferSubData     X Tampon objenin veri belleğinin bir kısmını başka bir tampon objeye bağla. void glCopyBufferSubData( GLenum readtarget, GLenum writetarget, GLintptr readoffset, GLintptr writeoffset, Glsizeiptr size);
C glCopyTexImage2D X X X İki boyutlu sıkıştırılmış bir doku görüntüsünü renk tamponundan pikseller ile belirle. void glCopyTexImage2D(GLenum target, GLint level, GLenum internalformat, GLint x, GLint y, GLsizei width, GLsizei height, GLint border);
C glCopyTexSubImage2D X X X İki boyutlu sıkıştırılmış bir doku altgörüntüsünü renk tamponundan pikseller ile belirle. void glCopyTexSubImage2D(GLenum target, GLint level, GLint xoffset, GLint yoffset, GLint x, GLint y, GLsizei width, GLsizei height);
C glCopyTexSubImage3D     X Üç boyutlu doku altgörseli kopyala. void glCopyTexSubImage3D( GLenum target, GLint level, GLint xoffset, GLint yoffset, GLint zoffset, GLint x, GLint y, GLsizei width, Glsizei height);
C glCreateProgram   X X Program objesi yarat. GLuint glCreateProgram(void);
C glCreateShader   X X Gölgelendirme objesi yarat. GLuint glCreateShader(GLenum shaderType);
C glCullFace X X X Öne veya arkaya dönük poligonlardan hangilerinin seçilecekleri belirle. void glCullFace(GLenum mode);
D glDeleteBuffers X X X İsmi verilen tampon objelerini sil. void glDeleteBuffers(GLsizei n, const GLuint * buffers);
D glDeleteFramebuffers   X X İsmi verilen karetampon objelerini sil. void glDeleteFramebuffers(GLsizei n, const GLuint * framebuffers);
D glDeleteProgram   X X Program objesini sil. void glDeleteProgram(GLuint program);
D glDeleteQueries     X ismi verilen sorgulama objesini sil. void glDeleteQueries(GLsizei n, const GLuint * ids);
D glDeleteRenderbuffers   X X Çizdirme tampon objesini sil. void glDeleteRenderbuffers(GLsizei n, const GLuint * renderbuffers);
D glDeleteSamplers     X Örneklendirici objeyi sil. void glDeleteSamplers(GLsizei n, const GLuint * samplers);
D glDeleteShader   X X Gölgelendirici objsini sil. void glDeleteShader(GLuint shader);
D glDeleteSync     X Senkronizasyon objesini sil. void glDeleteSync(GLsync sync);
D glDeleteTextures X X X Dokuları sil. void glDeleteTextures(GLsizei n, const GLuint * textures);
D glDeleteTransformFeedbacks     X Transform geribildirim objesini sil. void glDeleteTransformFeedbacks(GLsizei n, const GLuint *ids);
D glDeleteVertexArrays     X Köşe dizini objelerini sil. void glDeleteVertexArrays(GLsizei n, onst GLuint *arrays);
D glDepthFunc X X X Derinlik tamponu karşılaştırması için değeri belirle. void glDepthFunc(GLenum func);
D glDepthMask X X X Derinlik tamponuna yazmayı aktif veya deaktif et. void glDepthMask(GLboolean flag);
D glDepthRangef   X X Normalileştirilmiş aygıt koordinatlarından pencere koordinatlarına kadar derinlik değerinin haritalanması değerlerini belirle. void glDepthRangef(GLclampf nearVal, GLclampf farVal);
D glDetachShader   X X Program objesinden gölgelendirici objeyi ayır. void glDetachShader(GLuint program, GLuint shader);
D glDisable X X X Sunucu tarafı GL yeteneklerini aktif veya deaktif et. void glDisable(GLenum cap);
D glDisableVertexAttribArray   X X Genel köşe özniteliği dizisini aktif veya deaktif et. void glEnableVertexAttribArray(GLuint index);
Void glDisableVertexAttribArray(GLuint index);
D glDrawArrays X X X Dizide veriden ilkelleri çiz. void glDrawArrays(GLenum mode, GLint first, GLsizei count);
D glDrawArraysInstanced     X Dizide verilen ilkelleri birden fazla çiz. void glDrawArraysInstanced( GLenum mode, GLint first, GLsizei count, Glsizei primcount);
D glDrawBuffers     X Çizilecek renk tamponlarını belirler. void glDrawBuffers( GLsizei n, const GLenum *bufs);
D glDrawElements X X X Listede veriden nesneleri çiz. void glDrawElements(GLenum mode, GLsizei count, GLenum type, const GLvoid * indices);
D glDrawElementsInstanced     X Dizide veriden nesneleri birden fazla çiz. void glDrawElementsInstanced( GLenum mode, GLsizei count, GLenum type, const void * indices, Glsizei primcount);
D glDrawRangeElements     X Dizide veriden nesneleri çiz. void glDrawRangeElements(GLenum mode, GLuint start, GLuint end, GLsizei count, GLenum type, const GLvoid * indices);
E glEnable X X X Sunucu tarafı GL yeteneklerini aktif veya deaktif et. void glEnable(GLenum cap);
E glEnableVertexAttribArray   X X Genel köşe özniteliği dizisini aktif veya deaktif et. void glEnableVertexAttribArray(GLuint index);
Void glDisableVertexAttribArray(GLuint index);
E glEndQuery     X Sorgu objesinin sınırlarının limitlerini kaldır. void glEndQuery( GLenum target);
E glEndTransformFeedback     X Transform geribildirim objesini durdur.. void glEndTransformFeedback(void);
E equal     X İki vektörün bileşen genelinde eşitlik karışlaştırmasını yap. bvec equal(vec x, vec y);
bvec equal(bvec x, bvec y);
bvec equal(ivec x, ivec y);
bvec equal(uvec x, uvec y);
E exp     X Parametrenin üssünü al. genType exp(genType x);
E exp2     X Parametreyi ikinin üssü olarak al. ( 2^X) genType exp2(genType x);
F glFenceSync     X Yeni bir senkronizasyon objesi yarat ve GL komut akışına ekle. GLsync glFenceSync( GLenum condition,
GLbitfield flags);
F glFinish X X X Çalıştırılan GL bitene kadar blokla void glFinish( void);
F glFlush X X X GL komutlarını sonlu zamanda zorla çalıştır. void glFlush( void);
F glFlushMappedBufferRange     X Haritalanmış tamponlara modifikasyonları belirt. void glFlushMappedBufferRange( GLenum target,
GLintptr offset,
GLsizeiptr length);
F glFramebufferRenderbuffer   X X Karetamponu objesine çizdirme tamponu objesi ekle. void glFramebufferRenderbuffer(GLenum target, GLenum attachment, GLenum renderbuffertarget, GLuint renderbuffer);
F glFramebufferTexture2D   X X Karetamponu objesine doku görüntüsü ekle. void glFramebufferTexture2D(GLenum target, GLenum attachment, GLenum textarget, GLuint texture, GLint level);
F glFramebufferTextureLayer     X Karetampona tek katman doku bağla. void glFramebufferTextureLayer( GLenum target, GLenum attachment, GLuint texture, GLint level, Glint layer);
F glFrontFace   X X Öne veya arkaya dönük poligonları tanımla. void glFrontFace(GLenum mode);
G glGenBuffers X X X Tampon obje isimi yarat. void glGenBuffers(GLsizei n, GLuint * buffers);
G glGenerateMipmap   X X Doku objesi için tam set mipmap yarat. void glGenerateMipmap(
G glGenFramebuffers   X X Karetampon obje ismi yarat. void glGenFramebuffers(GLsizei n, GLuint * framebuffers);
G glGenQueries     X Sorgu objesi ismi yarat. void glGenQueries( GLsizei n, Gluint * ids);
G glGenRenderbuffers   X X Çizdirme tampon obje ismi yarat. void glGenRenderbuffers(GLsizei n, GLuint * renderbuffers);
G glGenSamplers     X Örnekleyici obje ismi yarat. void glGenSamplers( GLsizei n,Gluint *samplers);
G glGenTextures     X Doku ismi yarat. void glGenTextures(GLsizei n,GLuint * textures);
G glGenTransformFeedbacks     X Transform geribildirim objesi isimlerini rezervle. void glGenTransformFeedbacks(GLsizei n, GLuint *ids);
G glGenVertexArrays     X Köşe dizini obje ismi yarat. void glGenVertexArrays( GLsizei n,Gluint *arrays);
G glGet   X X Seçilen parametrenin değer veya değerlerini döndür. void glGetBooleanv( GLenum pname,
GLboolean * data);

void glGetFloatv( GLenum pname,
GLfloat * data);

void glGetIntegerv( GLenum pname,
GLint * data);

void glGetInteger64v( GLenum pname,
GLint64 * data);

void glGetIntegeri_v( GLenum target,
GLuint index,
GLint * data);

void glGetInteger64i_v( GLenum target,
GLuint index,
GLint64 * data);
G glGetActiveAttrib   X X Aktif nitelik değişkeni hakkında bilgi döndür. void glGetActiveAttrib(GLuint program, GLuint index, GLsizei bufSize, GLsizei *length, GLint *size, GLenum *type, GLchar *name);
G glGetActiveUniform   X X Aktif tekbiçimli değişken hakkında bilgi döndür. void glGetActiveUniform(GLuint program, GLuint index, GLsizei bufSize, GLsizei *length, GLint *size, GLenum *type, GLchar *name);
G glGetActiveUniformBlockiv     X Aktif tekbiçimli değişken hakkında bilgi bloğu döndür. void glGetActiveUniformBlockiv(GLuint program, GLuint uniformBlockIndex, GLenum pname, GLint *params);
G glGetActiveUniformBlockName     X Aktif tekbiçimli değişken hakkında bilgi blok ismini döndür. void glGetActiveUniformBlockName( GLuint program,
GLuint uniformBlockIndex,
GLsizei bufSize,
GLsizei *length,
GLchar *uniformBlockName);
G glGetActiveUniformsiv     X Belirtilen program objesi için aktif tekbiçimli bir kaç adet değişken hakkında bilgi blok bilgisini döndür. void glGetActiveUniformsiv( GLuint program,
GLsizei uniformCount,
const GLuint *uniformIndices,
GLenum pname,
GLint *params);
G glGetAttachedShaders     X Program objesine bağlanmış gölgelendirici objeleri getir. void glGetAttachedShaders( GLuint program,
GLsizei maxCount,
GLsizei *count,
GLuint *shaders);
G glGetAttribLocation     X Nitelik değişkenin lokasyonunu getirir. GLint glGetAttribLocation( GLuint program,
const GLchar *name);
G glGetBufferParameter     X Tampon objenin parametrelerini döndür. void glGetBufferParameteriv( GLenum target,
GLenum value,
GLint * data);
void glGetBufferParameteri64v( GLenum target,
GLenum value,
GLint64 * data);
G glGetBufferParameteriv X X X Tampon objenin parametrelerini döndür. void glGetBufferParameteriv(GLenum target, GLenum pname, GLint * params);
G glGetError X X X Hata bilgisini döndür. GLenum glGetError(void);
G glGetFragDataLocation     X Renk numaralarının bağlananlarını kullanıcı-tanımlı varying-out değişkenkenlerine sorgula. GLint glGetFragDataLocation( GLuint program,
const char * name);
G glGetFramebufferAttachmentParameteriv   X X Karetampon objesine ait bağlı parametreleri döndür. void glGetFramebufferAttachmentParameteriv(GLenum target, GLenum attachment, GLenum pname, GLint * params);
G glGetInternalformativ     X İmplementasyona bağlı destek bilgisini, içsel biçimler için getir. void glGetInternalformativ( GLenum target,
GLenum internalformat,
GLenum pname,
GLsizei bufSize,
GLint *params);
G glGetProgramBinary     X Program objesinin derlenmiş ve linklenmiş çalıştırılabilir bir sunumunu ikil olarak getir. void glGetProgramBinary( GLuint program,
GLsizei bufsize,
GLsizei *length,
GLenum *binaryFormat,
void *binary);
G glGetProgramInfoLog   X X Program objesinin bilgi kütüğünü döndür. void glGetProgramInfoLog(GLuint program, GLsizei maxLength, GLsizei *length, GLchar *infoLog);
G glGetProgramiv   X X Program objesinin parametrelerini döndür. void glGetProgramiv(GLuint program, GLenum pname, GLint *params);
G glGetQueryiv     X Sorgu objesi hedefenin parametrelerini getir. void glGetQueryiv( GLenum target,
GLenum pname,
GLint * params);
G glGetQueryObjectuiv     X Sorgu objesinin parametrelerini getir. void glGetQueryObjectuiv( GLuint id,
GLenum pname,
GLuint * params);
G glGetRenderbufferParameteriv   X X Çizdirme tampon objesinin parametrelerini döndür. void glGetRenderbufferParameteriv(GLenum target, GLenum pname, GLint * params);
G glGetSamplerParameter     X Örneklendirici objenin parametre değerlerini döndür. void glGetSamplerParameterfv( GLuint sampler,
GLenum pname,
GLfloat * params);void glGetSamplerParameteriv( GLuint sampler,
GLenum pname,
GLint * params);
G glGetShaderInfoLog     X Gölgelendirici objenin kütük bilgisini döndür. void glGetShaderInfoLog( GLuint shader,
GLsizei maxLength,
GLsizei *length,
GLchar *infoLog);
G glGetShaderiv     X Gölgelendirici objenin parametresini döndür. void glGetShaderiv( GLuint shader,
GLenum pname,
GLint *params);
G glGetShaderPrecisionFormat     X Shader derleyicisi için numarik formatta mesafe ve hassaslığı getir. void glGetShaderPrecisionFormat( GLenum shaderType,
GLenum precisionType,
GLint *range,
GLint *precision);
G glGetShaderSource   X X Gölgelendirici objenin kaynak kod dizesini döndür. void glGetShaderSource(GLuint shader, GLsizei bufSize, GLsizei *length, GLchar *source);
G glGetString X X X Şu anki GL bağlantısını açıklayan bir string getir. const GLubyte * glGetString(GLenum name);
G glGetStringi     X Şu anki GL bağlantısını açıklayan bir string getir. const GLubyte* glGetStringi(GLenum name, Gluint index);
G glGetSynciv     X Senkronizasyon objesinin niteliklerini sorgula. void glGetSynciv( GLsync sync,
GLenum pname,
GLsizei bufSize,
GLsizei *length,
GLint *values);
G glGetTexParameter   X   Doku parametre değerlerini döndür. void glGetTexParameterfv(GLenum target, GLenum pname, GLfloat * params);
void glGetTexParameteriv(GLenum target, GLenum pname, GLint * params);
Void glGetTexParameterxv(GLenum target, GLenum pname, GLfixed * params);
G glGetTexParameter     X Doku parametre değerlerini döndür. void glGetTexParameterfv( GLenum target,
GLenum pname,
GLfloat * params);
Void glGetTexParameteriv( GLenum target,
GLenum pname,
GLint * params);
G glGetTransformFeedbackVarying     X Seçilen transform geribildirimi için varying değişkenlerinin bilgisini getir. void glGetTransformFeedbackVarying( GLuint program,
GLuint index,
GLsizei bufSize,
GLsizei * length,
GLsizei * size,
GLenum * type,
char * name);
G glGetShaderiv   X X Gölgelendirici objenin parametresini döndür. void glGetShaderiv(GLuint shader, GLenum pname, GLint *params);
G glGetUniformBlockIndex     X İsimlendirilmiş tekbiçim bloğunun indeksini getir. GLuint glGetUniformBlockIndex( GLuint program,
const GLchar *uniformBlockName);
G glGetUniformfv     X Tekbiçim değişkenin değerini getirir. void glGetUniformfv( GLuint program,
GLint location,
GLfloat *params);

void glGetUniformiv( GLuint program,
GLint location,
GLint *params);

void glGetUniformuiv( GLuint program,
GLint location,
GLuint *params);
G glGetUniformIndices     X İsimlendirilmiş tekbiçim indeksini getir. void glGetUniformIndices( GLuint program,
GLsizei uniformCount,
const GLchar **uniformNames,
GLuint *uniformIndices);
G glGetUniformLocation   X X Tekbiçim değişkenin lokasyonunu döndür. GLint glGetUniformLocation(GLuint program, const GLchar *name);
G glGetVertexAttrib   X   Genel köşe özniteliği parametresini döndür. void glGetVertexAttribfv(GLuint index, GLenum pname, GLfloat *params);
Void glGetVertexAttribiv(GLuint index, GLenum pname, GLint *params);
G glGetVertexAttrib     X Genel köşe özniteliği parametresini döndür. void glGetVertexAttribfv( GLuint index,
GLenum pname,
GLfloat *params);
void glGetVertexAttribiv( GLuint index,
GLenum pname,
GLint *params);
void glGetVertexAttribIiv( GLuint index,
GLenum pname,
GLint *params);
void glGetVertexAttribIuiv( GLuint index,
GLenum pname,
GLuint *params);
G glGetVertexAttribPointerv   X X Genel köşe özniteliği işaretçisinin adresini döndür. void glGetVertexAttribPointerv(GLuint index, GLenum pname, GLvoid **pointer);
H glHint X X X İmplementasyona özel ipuçlarını belirler void glHint(GLenum target, GLenum mode);
I intBitsToFloat     X İnteger kodlaması desteği kullanarak floating-point yarat genType intBitsToFloat( genIType x);
genType uintBitsToFloat( genUType x);
I glInvalidateFramebuffer     X Karetamponun eklerinin içeriklerini geçersiz kıl. void glInvalidateFramebuffer( GLenum target,
GLsizei numAttachments,
const GLenum *attachments);
I glInvalidateSubFramebuffer     X Karetamponun eklerinin içeriklerinin bölümlerini geçersiz kıl. void glInvalidateSubFramebuffer( GLenum target,
GLsizei numAttachments,
const GLenum *attachments,
GLintx,
GLinty,
GLsizei width,
GLsizei height);
I inverse     X Matrisin tersini hesapla. mat2 inverse( mat2 m);
mat3 inverse( mat3 m);
mat4 inverse( mat4 m);
I inversesqrt     X Parametrenin karekökünün tersini al. genType inversesqrt( genType x);
I glIsBuffer X X X İsim tampon objesine karşılık geliyor mu karar ver. GLboolean glIsBuffer(
I glIsEnabled X X X Bir yetenek aktif mi kontrol et. GLboolean glIsEnabled(GLenum cap);
I glIsFramebuffer   X X İsim karetampon objesine karşılık geliyor mu karar ver. GLboolean glIsFramebuffer(GLuint framebuffer);
I glIsProgram   X X İsim karetampon objesine karşılık geliyor mu karar ver. GLboolean glIsProgram(GLuint program);
I glIsQuery     X Bir isim sorgu objesine karlışık geliyor mu belirle. GLboolean glIsQuery( GLuint id);
I glIsRenderbuffer   X X İsim çizdirme tampon objesine karşılık geliyor mu karar ver. GLboolean glIsRenderbuffer(GLuint renderbuffer);
I glIsSampler     X İsim örneklendirici tampon objesine karşılık geliyor mu karar ver. GLboolean glIsSampler( GLuint id);
I glIsShader   X X İsim gölgelendirici objeye karşılık geliyor mu karar ver. GLboolean glIsShader(GLuint shader);
I glIsSync     X İsim senkronizasyon objeyine karşılık geliyor mu karar ver. GLboolean glIsSync( GLsync sync);
I glIsTexture X X X İsim doku objesine karşılık geliyor mu karar ver. GLboolean glIsTexture(GLuint texture);
I glIsTransformFeedback     X İsim transform geribildirim objesine karşılık geliyor mu karar ver. GLboolean glIsTransformFeedback( GLuint id);
I glIsVertexArray     X İsim köşe dizisi objesine karşılık geliyor mu karar ver. GLboolean glIsVertexArray( GLuint array);
L glLineWidth   X X Piksele dönüştürülmüş çizgilerin genişliğini belirle. void glLineWidth(GLfloat width);
L glLinkProgram   X X Program objesine link ver. void glLinkProgram(GLuint program);
M glMapBufferRange     X Tampon objenin veri belleğinin bir bölümünü haritala. void *glMapBufferRange( GLenum target,
GLintptr offset,
GLsizeiptr length,
GLbitfield access);
P glPauseTransformFeedback     X Transform geribildirim işlemlerine ara ver. void glPauseTransformFeedback( void);
P glPixelStorei X X X Piksel depolama modunu belirle. void glPixelStorei(GLenum pname, GLint param);
P glPolygonOffset   X X Derinlik değerlerini hesaplamak için gerekli olan ölçekleri ve birimleri belirle. void glPolygonOffset(GLfloat factor, GLfloat units);
Void glPolygonOffsetx(GLfixed factor, GLfixed units);
P glProgramBinary     X Program ikilli bir program objesi yükle. void glProgramBinary( GLuint program,
GLenum binaryFormat,
const void *binary,
GLsizei length);
P glProgramParameteri     X Program objesi için parametre belirle. void glProgramParameteri( GLuint program,
GLenum pname,
GLint value);
R glReadBuffer     X Pikseller için renk tamponu kaynağı seç. void glReadBuffer( GLenum src);
R glReadPixels X X X Renktamponundan bir blok piksel oku. void glReadPixels(GLint x, GLint y, GLsizei width, GLsizei height, GLenum format, GLenum type, GLvoid * pixels);
R glReleaseShaderCompiler   X X Gölgelendirici derleyicisinin sahip olduğu kaynağı bırak. void glReleaseShaderCompiler( void);
R glRenderbufferStorage   X X Renderbuffer objesinin veri belleğini oluştur ve çalıştır. void glRenderbufferStorage(GLenum target, GLenum internalformat, GLsizei width, GLsizei height);
R glRenderbufferStorageMultisample     X Çizdirmetamponu objesi görseli için veri belleği, tür, boyut ve örnek sayısı belirle. void glRenderbufferStorageMultisample( GLenum target,
GLsizei samples,
GLenum internalformat,
GLsizei width,
GLsizei height);
R glResumeTransformFeedback     X Transform geribildirim işlemlerine devam et.. void glResumeTransformFeedback( void);
S glSampleCoverage   X X Çoklu örnek kapsama parametresini belirle. void glSampleCoverage(GLclampf value, GLboolean invert);
S glSamplerParameter     X Örneklendirici parametrelerini belirle. void glSamplerParameterf( GLuint sampler,
GLenum pname,
GLfloat param);
void glSamplerParameteri( GLuint sampler,
GLenum pname,
GLint param);
void glSamplerParameterfv( GLuint sampler,
GLenum pname,
const GLfloat * params);
void glSamplerParameteriv( GLuint sampler,
GLenum pname,
const GLint * params);
S glScissor X X X Makas kutusunu tanımla. void glScissor(GLint x, GLint y, GLsizei width, GLsizei height);
S glShaderBinary   X X Önceden derlenmiş gölgelendirici ikilisini yükle. void glShaderBinary(GLsizei n, const GLuint *shaders, GLenum binaryformat, const void *binary, GLsizei length);
S glShaderSource   X X Gölgelendirici objenin kaynak kodunu değiştir. void glShaderSource(GLuint shader, GLsizei count, const GLchar * const *string, const GLint *length);
S sign     X Parametrenin işaretini döndürür.
+ / -
genType sign( genType x);
GenIType sign( genIType x);
S sin     X Parametrenin sin değerini getirir. genType sin( genType x);
S sinh     X Parametrenin hiperbolik sin değerini getirir. genType sinh( genType x);
S smoothstep     X İki sayı arasında Hermit metodu ile interpolasyon al. genType smoothstep( genType edge0,
genType edge1,
genType x);

genType smoothstep( float edge0,
float edge1,
genType x);
S sqrt     X Parametrenin karekökünü al. genType sqrt( genType x);
S glStencilFunc X X X Şablon testi için referans ve fonksiyon değerlerini belirle. void glStencilFunc(GLenum func, GLint ref, GLuint mask);
S glStencilFuncSeparate   X X Şablon testi için ön ve/veya arka fonksiyonu ve referans değerini belirle. void glStencilFuncSeparate(GLenum face, GLenum func, GLint ref, GLuint mask);
S glStencilMask X X X Şablon düzlemi için her Bit’in ayrı ayrı yazımını kontrol et. void glStencilMask(GLuint mask);
S glStencilMaskSeparate   X X Şablon düzleminde ön ve/veya arka Bit yazılımını ayrı ayrı kontrol et. void glStencilMaskSeparate(GLenum face, GLuint mask);
S glStencilOp X X X Şablon test aksiyonlarını belirle. void glStencilOp(GLenum sfail, GLenum dpfail, GLenum dppass);
S glStencilOpSeparate   X X Ön ve/veya arka şablon test aksiyonlarını belirle. void glStencilOpSeparate(GLenum face, GLenum sfail, GLenum dpfail, GLenum dppass);
T glTexImage2D X X X 2 boyutlu bir doku görüntüsü belirle. void glTexImage2D(GLenum target, GLint level, GLint internalformat, GLsizei width, GLsizei height, GLint border, GLenum format, GLenum type, const GLvoid * data);
T glTexImage3D     X Üç boyutlu doku görseli belirle. void glTexImage3D( GLenum target,
GLint level,
GLint internalFormat,
GLsizei width,
GLsizei height,
GLsizei depth,
GLint border,
GLenum format,
GLenum type,
const GLvoid * data);
T glTexParameter X     Doku parametrelerini belirle. void glTexParameterf(GLenum target, GLenum pname, GLfloat param);
Void glTexParameteri(GLenum target, GLenum pname, GLint param);
void glTexParameterx(GLenum target, GLenum pname, GLfixed param);
T glTexParameter   X   Doku parametrelerini belirle. void glTexParameterf(GLenum target, GLenum pname, GLfloat param);
Void glTexParameteri(GLenum target, GLenum pname, GLint param);
T glTexParameter     X Doku parametrelerini belirle. void glTexParameterf( GLenum target,
GLenum pname,
GLfloat param);
void glTexParameteri( GLenum target,
GLenum pname,
GLint param);
void glTexParameterfv( GLenum target,
GLenum pname,
const GLfloat * params);
void glTexParameteriv( GLenum target,
GLenum pname,
const GLint * params);
T glTexStorage2D     X İki boyutlu doku için bütün levellerde aynı anda bellek belirle. void glTexStorage2D( GLenum target,
GLsizei levels,
GLenum internalformat,
GLsizei width,
GLsizei height);
T glTexStorage3D     X Üç boyutlu doku için bütün levellerde aynı anda bellek belirle. void glTexStorage3D( GLenum target,
GLsizei levels,
GLenum internalformat,
GLsizei width,
GLsizei height,
GLsizei depth);
T glTexSubImage2D X X X 2 boyutlu doku altgörüntüsü belirle. void glTexSubImage2D(GLenum target, GLint level, GLint xoffset, GLint yoffset, GLsizei width, GLsizei height, GLenum format, GLenum type, const GLvoid * pixels);
T glTexSubImage3D     X 3 boyutlu doku altgörüntüsü belirle. void glTexSubImage3D( GLenum target,
GLint level,
GLint xoffset,
GLint yoffset,
GLint zoffset,
GLsizei width,
GLsizei height,
GLsizei depth,
GLenum format,
GLenum type,
const GLvoid * data);
T glTransformFeedbackVaryings     X Transform geribildirim tamponunda kayıt edilecek değerleri belirle. void glTransformFeedbackVaryings( GLuint program,
GLsizei count,
const char ** varyings,
GLenum bufferMode);
U glUniform   X   Tekbiçim değişkenin değerini şu anki program objesi için belirle. void glUniform1f(GLint location, GLfloat v0);
void glUniform2f(GLint location, GLfloat v0, GLfloat v1);
void glUniform3f(GLint location, GLfloat v0, GLfloat v1, GLfloat v2);
void glUniform4f(GLint location, GLfloat v0, GLfloat v1, GLfloat v2, GLfloat v3);
void glUniform1i(GLint location, GLint v0);
void glUniform2i(GLint location, GLint v0, GLint v1);
void glUniform3i(GLint location, GLint v0, GLint v1, GLint v2);
void glUniform4i(GLint location, GLint v0, GLint v1, GLint v2, GLint v3);
U glUniform     X Tekbiçim değişkenin değerini şu anki program objesi için belirle. void glUniform1f( GLint location,
GLfloat v0);

void glUniform2f( GLint location,
GLfloat v0,
GLfloat v1);

void glUniform3f( GLint location,
GLfloat v0,
GLfloat v1,
GLfloat v2);

void glUniform4f( GLint location,
GLfloat v0,
GLfloat v1,
GLfloat v2,
GLfloat v3);

void glUniform1i( GLint location,
GLint v0);

void glUniform2i( GLint location,
GLint v0,
GLint v1);

void glUniform3i( GLint location,
GLint v0,
GLint v1,
GLint v2);

void glUniform4i( GLint location,
GLint v0,
GLint v1,
GLint v2,
GLint v3);

void glUniform1ui( GLint location,
GLuint v0);

void glUniform2ui( GLint location,
GLuint v0,
GLuint v1);

void glUniform3ui( GLint location,
GLuint v0,
GLuint v1,
GLuint v2);

void glUniform4ui( GLint location,
GLint v0,
GLuint v1,
GLuint v2,
GLuint v3);

void glUniform1fv( GLint location,
GLsizei count,
const GLfloat *value);

void glUniform2fv( GLint location,
GLsizei count,
const GLfloat *value);

void glUniform3fv( GLint location,
GLsizei count,
const GLfloat *value);

void glUniform4fv( GLint location,
GLsizei count,
const GLfloat *value);

void glUniform1iv( GLint location,
GLsizei count,
const GLint *value);

void glUniform2iv( GLint location,
GLsizei count,
const GLint *value);

void glUniform3iv( GLint location,
GLsizei count,
const GLint *value);

void glUniform4iv( GLint location,
GLsizei count,
const GLint *value);

void glUniform1uiv( GLint location,
GLsizei count,
const GLuint *value);

void glUniform2uiv( GLint location,
GLsizei count,
const GLuint *value);

void glUniform3uiv( GLint location,
GLsizei count,
const GLuint *value);

void glUniform4uiv( GLint location,
GLsizei count,
const GLuint *value);

void glUniformMatrix2fv( GLint location,
GLsizei count,
GLboolean transpose,
const GLfloat *value);

void glUniformMatrix3fv( GLint location,
GLsizei count,
GLboolean transpose,
const GLfloat *value);

void glUniformMatrix4fv( GLint location,
GLsizei count,
GLboolean transpose,
const GLfloat *value);

void glUniformMatrix2x3fv( GLint location,
GLsizei count,
GLboolean transpose,
const GLfloat *value);

void glUniformMatrix3x2fv( GLint location,
GLsizei count,
GLboolean transpose,
const GLfloat *value);

void glUniformMatrix2x4fv( GLint location,
GLsizei count,
GLboolean transpose,
const GLfloat *value);

void glUniformMatrix4x2fv( GLint location,
GLsizei count,
GLboolean transpose,
const GLfloat *value);

void glUniformMatrix3x4fv( GLint location,
GLsizei count,
GLboolean transpose,
const GLfloat *value);

void glUniformMatrix4x3fv( GLint location,
GLsizei count,
GLboolean transpose,
const GLfloat *value);
U glUniformBlockBinding     X Aktif tekbiçim değişkenine bağlama noktası ata. void glUniformBlockBinding( GLuint program,
GLuint uniformBlockIndex,
GLuint uniformBlockBinding);
U glUnmapBuffer     X Tampon objenin veri belleğinin bir bölümünü haritala. void *glMapBufferRange( GLenum target,
GLintptr offset,
GLsizeiptr length,
GLbitfield access);

GLboolean glUnmapBuffer( GLenum target);
U glUseProgram   X X Program objesini şu anki render sürecinin bir parçası olarak yükle. void glUseProgram(GLuint program);
V glValidateProgram   X X Program objesinin onayla. void glValidateProgram(GLuint program);
V glVertexAttrib   X   Genel köşe özniteliğinin değerini belirle. void glVertexAttrib1f(GLuint index, GLfloat v0);
void glVertexAttrib2f(GLuint index, GLfloat v0, GLfloat v1);
void glVertexAttrib3f(GLuint index, GLfloat v0, GLfloat v1, GLfloat v2);
void glVertexAttrib4f(GLuint index, GLfloat v0, GLfloat v1, GLfloat v2, GLfloat v3);
V glVertexAttrib     X Genel köşe özniteliğinin değerini belirle. void glVertexAttrib1f( GLuint index,
GLfloat v0);

void glVertexAttrib2f( GLuint index,
GLfloat v0,
GLfloat v1);

void glVertexAttrib3f( GLuint index,
GLfloat v0,
GLfloat v1,
GLfloat v2);

void glVertexAttrib4f( GLuint index,
GLfloat v0,
GLfloat v1,
GLfloat v2,
GLfloat v3);

void glVertexAttribI4i( GLuint index,
GLint v0,
GLint v1,
GLint v2,
GLint v3);

void glVertexAttribI4ui( GLuint index,
GLuint v0,
GLuint v1,
GLuint v2,
GLuint v3);

void glVertexAttrib1fv( GLuint index,
const GLfloat *v);

void glVertexAttrib2fv( GLuint index,
const GLfloat *v);

void glVertexAttrib3fv( GLuint index,
const GLfloat *v);

void glVertexAttrib4fv( GLuint index,
const GLfloat *v);

void glVertexAttribI4iv( GLuint index,
const GLint *v);

void glVertexAttribI4uiv( GLuint index,
const GLuint *v);
V glVertexAttribDivisor     X Örnek çizimi sırasında genel köşe niteliği ilerlemesininin oranını modifiye et. void glVertexAttribDivisor( GLuint index,
GLuint divisor);
V glVertexAttribPointer     X Genel köşe özniteliği veri dizisi tanımla. void glVertexAttribPointer( GLuint index,
GLint size,
GLenum type,
GLboolean normalized,
GLsizei stride,
const GLvoid * pointer);

void glVertexAttribIPointer( GLuint index,
GLint size,
GLenum type,
GLsizei stride,
const GLvoid * pointer);
V glVertexAttribPointer   X   Genel köşe özniteliği veri dizisi tanımla. void glVertexAttribPointer(GLuint index, GLint size, GLenum type, GLboolean normalized, GLsizei stride, const GLvoid * pointer);
V glViewport X X X Bakış açısını tanımla. void glViewport(GLint x, GLint y, GLsizei width, GLsizei height);
W glWaitSync     X GL sunucusuna belirlenen senkronizasyon objesi sinyal verene kadar bloklama emri ver. void glWaitSync( GLsync sync,
GLbitfield flags,
GLuint64 timeout);